Technischer Ausschuss 30.11.2017

BezeichnungInhaltBezeichnungInhalt
Sitzung:031 (TA)Gremium:Technischer Ausschuss
Datum:30.11.2017Zeit:19:00-19:07
Raum:Sitzungssaal Ochsen, Auf dem Platz 16
Bezeichnung:Sitzung des Technischen Ausschusses