Technischer Ausschuss 03.05.2018

BezeichnungInhaltBezeichnungInhalt
Sitzung:034 (TA)Gremium:Technischer Ausschuss
Datum:03.05.2018Zeit:20:00-20:24
Raum:Sitzungssaal Ochsen, Auf dem Platz 16
Bezeichnung:Sitzung des Technischen Ausschusses