Technischer Ausschuss 30.06.2016

BezeichnungInhaltBezeichnungInhalt
Sitzung:018 (TA)Gremium:Technischer Ausschuss
Datum:30.06.2016Zeit:19:00-19:05
Raum:Sitzungssaal Ochsen, Auf dem Platz 16
Bezeichnung:Sitzung des Technischen Ausschusses